Menü
KKVK Politikası

KVKK POLİTİKAMIZ

İÇİNDEKİLER

 

 

1. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI

3

2. KAVRAMLARA AİT TANIMLAR

4

3. KİŞİSEL VERİLERİN KAYIT ORTAMLARI

5

4. ÇALIŞAN, ADAY, STAJYER VE FİZİKSEL ZİYARETÇİ KİŞİ GRUPLARI

5

4.1. Aday ve Stajyer Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Kişisel Veriler

5

4.2. Çalışan Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Kişisel Veriler

6

4.3. Fiziksel Ziyaretçi Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Veriler

6

4.4. Stajyer ve Adayların Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

6

4.5. Çalışanların Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

7

4.6. Çalışan, Stajyer ve Adayların Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

8

4.7. Stajyer ve Adaylar Hakkında Referans Araştırması Yapılması

8

4.8. Çalışan, Stajyer ve Adayların Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

9

4.9. Stajyerlik ve Adaylık Sürecinde Toplanan Kişisel Verilerden İşe Alım Halinde İşlenmesine Devam Edilecek Olanlar

9

4.10. Çalışanların, Stajyer ve Adayların Kişisel Verilerinin Güvenliği

9

5. MÜŞTERİ – TEDARİKÇİ-TEDARİKÇİ YETKİLİSİ ve ya TEDARİKÇİ ÇALIŞANI

10

5.1. Müşterilere İlişkin Toplanan Kişisel Veriler

10

5.2. Tedarikçi ve ya Tedarikçi çalışanı Toplanan Kişisel Veriler

 

5.3. Müşterilerin ve Tedarikçi ve ya Tedarikçi Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

10

5.4. Müşterilerin ve Tedarikçi ve ya Tedarikçi çalışanı Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

10

5.5. Müşterilerin ve Tedarikçi ve ya Tedarikçi çalışanı Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

10

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

11

6.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

11

6.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

11

6.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

11

6.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

11

6.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

11

7.KİŞİ GRUPLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

12

7.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

12

7.2. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

12

7.3. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması       

13

7.4. KARADENİZ ÖRME’ ın Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

13

7.5. Kişi Gruplarının Kişisel Verisini Alenileştirmesi

13

7.6. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması    

13

7.7. Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

13

7.8. Kişi Grubunun Kişisel Verilerinin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

13

8. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER

14

8.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

14

8.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller

14

9. KİŞİ GRUBUNUN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

14

10. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ

15

11. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

16

11.1. İşlenme Koşulları

16

11.2. İşleme Amaçları

16

12. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİ VE/VEYA YURTDIŞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

18

12.1. Kişisel Verilerin Aktarılması

18

12.2. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

18

13. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

19

14. KİŞİ GRUPLARININ YASAL HAKLARI VE KULLANMA YÖNTEMLERİ

19

14.1. KVKK Kapsamında Kişisel Verilere İlişkin Haklar

19

14.2. Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılmasına İlişkin Esaslar

20

15. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLENEBİLİRLİK

20

 

 

1. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI

KARADENİZ ÖRME SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI (“Politika”),     KARADENİZ ÖRME SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş (“KARADENİZ ÖRME”) tarafından gerçekleştirilmekte olan işleme faaliyetlerine ve işlenmekte olan kişisel verilerin korunmasına yönelik iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2010 yılında yapılan değişiklik sonucunda Anayasanın 20. maddesine eklenen fıkra ile kişisel verilerin korunması Anayasal güvence altına alınmış ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Öncelikle bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda KARADENİZ ÖRME, şirket bünyesinde farkındalığın oluşması için gerekli çalışmaları düzenleyerek ve iç işleyişi kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumlu hale getirerek bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.

 

Bu Politika, KARADENİZ ÖRME tarafından kişisel verilerin korunması kanunu ve ilgili mevzuat ile ortaya konulan düzenlemelerin uygulanması bakımından yol gösterme amacı taşımaktadır.

 

2. KAVRAMLARA AİT TANIMLAR

 

 

AÇIK RIZA

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

 

ANONİM HALE GETİRME

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler, çalışanlar.

 

KİŞİSEL VERİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

 

VERİ İŞLEYEN

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

 

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir.

KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN KAYIT ORTAMLARI

KARADENİZ ÖRME tarafından kişisel veriler aşağıdaki kayıt ortamları aracılığıyla işlenmektedir.

 

 • Sunucular
 • Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
 • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. )
 • Kişisel bilgisayarlar
 • Optik diskler (CD, DVD vb.)
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
 • Yazılımlar (ofis yazılımları, devlet kurumlarına ait yazılımlar)
 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
 • Elektronik olmayan yazılı, basılı, görsel ortamlar
 • Kilitli dolaplar- Ofis dolapları- Arşiv dolapları
 • Serverlar
 • Kullanıcı Bilgisayarı
 • Ziyaretçi defteri- Vardiya devir-teslim defteri

 

4. ÇALIŞAN, ADAY, STAJYER VE FİZİKSEL ZİYARETÇİ KİŞİ GRUPLARI

 

4.1. Stajyer ve Aday Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Kişisel Veriler

KARADENİZ ÖRME, iş başvurusu amacıyla kendisine başvuran aday kişi grubuna ilişkin olarak;

 • Özgeçmiş, iş tecrübesi, eğitim durumu, yabancı dil belgesi ile diğer sertifikaları,
 • Ad Soyadı, Telefon, TCKN, Adres, Sağlık Bilgisi, Engel Durumu, Yakın Bilgileri, Sigara Kullanımı, Askerlik Durumu, Medeni Durumu, unvan, görev, Vekaletname, Kimlik fotokopi
 •  Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni Hali, Kan Grubu, İmza, Fotoğraf, Kayıtlı olduğu il, İlçe, Mahalle, Köy, Cinsiyeti, Uyruk, eş ve çocuk bilgisi
 • Telefon,  E-mail, tercih ettiği bir yakının telefon numarası (iletişim bilgileri),
 • Sabıka kaydı, staj belgesi (okul müdürü imzalı), puantaj
 • Giriş- çıkış kayıtları ve kamera kayıtları, ses kayıtları
 • Telekonferans, görüntülü görüşme, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılması durumunda edilen bilgilerin kayıtları,
 • Hesap bilgileri, İban bilgileri
 • Yakın bilgisi (Acil durumlarda aranabilecek)
 • Sağlık bilgisi
 • Hobileri/Fobileri
 • Parmak izi, yüz tanıma(Mikroper  PDK Sistemi)
 • Referanslar veya KARADENİZ ÖRME tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler,
 • Öğrenci belgesi, staj belgesi
 • Ücret beklentisi, engellilik ve hükümlülük durumu, askerlik durumu, sabıka kaydı, SSK no, vergi no, ücret ödeme şekli gibi bilgileri işleyebilir.

 

4.2. Çalışan Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Kişisel Veriler

KARADENİZ ÖRME, iş ilişkisi/ iş sözleşmesinin ifası nedeni ve amacıyla çalışan kişi grubuna ilişkin olarak;

 • Özgeçmiş, fotoğraf, iş tecrübesi, eğitim durumu, diploma, yabancı dil belgesi ile diğer sertifikaları,
 • Adı Soyadı, T.C Kimlik No, Sicil No, Kimlik Seri No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni Hali, Dini, Kan Grubu, İmza, Fotoğraf, Kayıtlı olduğu il, İlçe, Mahalle, Köy, Cilt No, Aile Seri No, Cinsiyeti, Eş Adı Soyadı-Eş Mesleği
 • Telefon numarası, Adres, E-mail adresi (iletişim bilgileri),
 • Ücret beklentisi, engellilik ve hükümlülük durumu, ücret ödeme şekli gibi bilgiler,
 • Sabıka kaydı, sağlık raporu
 • Referanslar veya KARADENİZ ÖRME tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler,
 • Kamera, ses ve video bilgileri
 • Operatörlük Belgesi İSG Eğitim Belgesi Sağlık Raporu KKD Zimmet Formu Periyodik Kontrol Belgesi
 • Kıdem, İhbar tazminatı
 • Fazla mesai ücretleri
 • İş yeri hekimi Diploma No, İsg uzmanı seri no
 • Banka hesap bilgileri, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Asgari Geçim İndirimi hakkında bilgiler, İş avans bilgileri
 • Askerlik tescil belgesi, SGK hizmet dökümü, Vukuatlı nüfus kayıt örneği, geçici çalışma belgesi
 • İzin dilekçeleri, İşe gelmeme tutanakları, Çalışanın eşine ve Çocuklarına ait kimlik fotokopisi, Evlilik cüzdanı
 • Fotoğraf kamera kayıtları, iş seyahatleri bilgileri, özel sağlık sigortası bilgileri,
 • Pasaport, Vize, Çalışma izni, Çalışma bakanlığı resmi Çalışma yazıları, hijyen bilgileri kurs bitirme bilgileri
 • İnternet giriş-çıkış bilgileri, İcra belgeleri
 • Araç zimmet bilgileri, iş kıyafet bedenleri, risk yönetim bilgileri, konum verilerini işlemektedir
 • Hobileri/Fobileri
 • Konum bilgileri ve GPS verileri
 • Parmak izi, yüz tanıma(Mikroper  PDK Sistemi)

 

4.3. Fiziksel Ziyaretçi Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Veriler

KARADENİZ ÖRME fiziksel güvenliğin sağlanması maksadıyla, fiziksel ziyaretçilerinin,

 • Adı-Soyadı, ziyaret tarihi, varsa araç plakası, video kaydı kime geldiğini içeren kişisel verilerini işlemektedir.
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

 

4.4. Adayların ve Stajyerlerin Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

KARADENİZ ÖRME başvurunun niteliğini dikkate alarak adayın aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerini işlemektedir:

 • Stajyer veya Adayın niteliğini, tecrübesini, ilgisini ve açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında referans araştırması yapmak,
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,
 • Herhangi bir mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,
 • KARADENİZ ÖRME ’in uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yapılması gereken faaliyetleri icra etmek.

 

4.5. Çalışanların Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

KARADENİZ ÖRME çalışan kişi grubunun aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerini işlemektedir:

 • KARADENİZ ÖRME ’in uyguladığı iş sözleşmesi ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek,
 • Çalışanların sağlık promosyonlarından (kan bağışı, özel hastane anlaşması)  vb. süreçlerden yararlanmasının sağlanabilmesi,
 • Acil durum süreçlerinin yürütülebilmesi,
 •  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yabancı Personel Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri
 • Denetim etik faaliyetlerin yürütülebilmesi,
 • Reklam ve tanıtım çalışmalarında kullanma
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Çalışanın istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Personellere maaş hesabı açılması, gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi, telefon verilmesi, telefon hattı verilmesi, yemek kartı verilmesi, otomatik bireysel emeklilik işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Çalışanın görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibi amacıyla;
 • Çalışanın maaşına konulan maaş hacizlerinin takibi amacıyla,
 • KARADENİZ ÖRME’ in kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla,
 • Şirket seyahatlerinin organize edilmesi amacıyla,
 • Acil durumların varlığı halinde Çalışanın kendi rızası ile verdiği kişiler ile iletişime geçilmesi amacıyla,
 • İşe giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü amacıyla,
 • Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması amacıyla,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,
 • Performans değerlendirmesi yapmak ve ücret politikaları belirlemek amacıyla,
 • İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)
 • İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yapılması gereken faaliyetlerin icra etmek.

 

4.6. Çalışanların, Stajyerlerin ve Adayların Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

İşe alım sürecinde adayların kişisel verileri bu Politika ’da belirtilen diğer yöntem ve vasıtalarla birlikte veya ek olarak aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanmaktadır:

 • Matbu veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formu,
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yönetimi
 • Adayların KARADENİZ ÖRME’ e e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler,
 • İstihdam veya danışmanlık şirketleri, İşkur, İK siteleri ile Linkedin,
 • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile KARADENİZ ÖRME tarafından yapılan araştırmalar.
 • KARADENİZ ÖRME toplanan kişisel verileri bilgisayar sistemleri ve insan kaynakları personeli vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla işler.

 

4.7. Adaylar ve Stajyerler Hakkında Referans Araştırması Yapılması

KARADENİZ ÖRME, adaylar ve stajyerler hakkında, adayların ve stajyerlerin iş başvuru formunda ilgili alanları doldurmak suretiyle belirtmiş olduğu bilgiler ile referans araştırması yapabilir.

Yapılacak referans araştırması genel olarak adayın ve stajyerin verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit etmeye yönelik olacaktır. Ayrıca adayın ve stajyerin kendisi hakkında sakladığı ve KARADENİZ ÖRME açısından risklerin doğmasına sebep olabilecek bilgileri tespit etmek de yapılabilecek araştırmanın amaçları arasında olacaktır.

Referans araştırması yapılması amacıyla iletişime geçilecek olan kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğü ilk iletişim anında KARADENİZ ÖRME yetkilisi tarafından yerine getirilecektir.

Yapılacak referans araştırması kapsamında üçüncü kişilerle adaylara ait kimlik bilgileri, iş ve eğitim tecrübeleri gibi gerekli kişisel veriler paylaşılabilir. Ayrıca stajyerler ve adaylar hakkında üçüncü kişilerden kişisel veri elde edilebilir.

Stajyerler ve Adaylar, kendileri ile ilgili yapılacak referans araştırması hakkında her zaman KARADENİZ ÖRME ile irtibat kurabilir.

 

4.8. Çalışanların ve Adayların Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. Maddesinden kaynaklanan haklarını kullanmak isteyen adaylar bu Politika ‘da açıklanan usul ve esaslar kapsamında KARADENİZ ÖRME’ e başvurabilirler.

 

4.9. Stajyerlik ve Adaylık Sürecinde Toplanan Kişisel Verilerden İşe Alım Halinde İşlenmesine Devam Edilecek Olanlar

İşe alım süreçleri boyunca stajyer ve aday hakkında toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, adayın ilgili açık pozisyonda istihdam edilmesine karar verilmesi halinde özlük dosyasına aktarılır.

 

4.10. Çalışanların, Stajyerlerin ve Adayların Kişisel Verilerinin Güvenliği

KARADENİZ ÖRME işlediği kişisel verilerin güvenliği bakımından, veri konusu kişi grupları (aday, stajyer gibi) arasında ayrım gözetmez. Kişisel verilerin güvenliği hakkında detaylı bilgi bu dokümanın kişisel verilerin güvenliğine ilişkin bölümünde yer almaktadır.

 

5. MÜŞTERİ

 

5.1. Müşterilere İlişkin Toplanan Kişisel Veriler

KARADENİZ ÖRME tarafından müşteriye sunulan hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, KARADENİZ ÖRME tarafından temin edilerek ve KARADENİZ ÖRME ürün ve hizmetlerini kullanımınız süresince aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • Adı Soyadı T.C Kimlik No, Kimlik Seri No, Anne Adı Baba Adı Doğum Yeri ve Tarihi Medeni Hali Dini Kan Grubu İmza Fotoğraf Kayıtlı olduğu il, İlçe, Mahalle, Köy Cilt No, Aile Seri No Cinsiyeti Pasaport Yabancı Kimliği Telefon E-MAİL Kredi Kartı Bilgileri, tutar bilgisi, Finansal bilgiler,
 • Müşteri talepleri, öneriler ve siparişler.
 • Şahıs firması ise mevzuattan kaynaklanan veriler
 • Çek ve senet bilgileri
 • Vergi levha numarası

5.2.Tedarikçi veya Tedarikçi çalışanı

 • Ad Kan Grubu, İmza, Fotoğraf, Kayıtlı olduğu il, İlçe, Mahalle, Köy, Cilt No Aile Seri No Cinsiyeti Telefon Adres E-mail Yakın Telefonu İkametgah Adresi Sabıka Kaydı Diploma Sağlık Raporu Hesap bilgisi, banka, hesap no Ehliyet fotokopisi Askerlik tescil belgesi SGK Hizmet Dökümü BES, AGİ Mesleki Yeterlilik Bilgileri Çocuk Kimlik Bilgisi Pasaport CV Sertifika (İlkyardım Sertifikası, SRC ) İSG Eğitim Formları İş Sözleşmesi Diploma No (iş yeri hekimi) Sicil No (İSG Uzm) ve soyadı, telefon numarası, elektronik posta adresi (iletişim bilgileri),
 • Fatura Bilgileri, Sigorta Dökümleri, E-posta, Kimlik fotokopisi, İmza
 • İş adres, ödeme gün ve tutarları
 • Kamera ve ses kaydı bilgileri Finansal Bilgiler Sağlık Bilgileri Mesleki Deneyim Bilgileri İletişim Bilgileri Eğitim Bilgileri Araç Plaka Bilgileri Lokasyon Bilgileri İşe Giriş Çıkış Bilgiler

 

5.3. Müşterilerin ve Tedarikçi veya Tedarikçi çalışanı Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

KARADENİZ ÖRME, müşteriye sunduğu hizmet ile aralarındaki iş ilişkisini dikkate alınarak müşterinin aşağıdaki amaçla kişisel verilerini işlemektedir:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim/Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel yer Güvenliğinin Tanımı
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşleminin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/Sorgulama/İstihbarat Faaliyetinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep /Şikayetlerin Takibi
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Etkinlik fotoğraf ve kayıtlarını(ses, video, kamera vb.) tanıtım ve reklam amaçlı kullanabilmek için

 

5.4. Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

Görüşme ve/ veya değerlendirme sürecinde müşterilerin kişisel verileri bu Politika’ da belirtilen diğer yöntem ve vasıtalarla birlikte veya ek olarak aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilir:

 • Sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda; e-posta, yazılı dilekçe/ öneri-talep formları/ Rezervasyon formları ile. Çağrı Merkezi/Telefon
 • Sözlü
 • Elden Teslim
 • Basılı Sözleşme/Taahhütname/ Form
 • Dijital Sözleşme/Taahhütname/ Form
 • Web sitesi
 • E-mail
 • Projeyi gezme aşamasında

5.5. Müşterilerin Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan (“KVKK”) kaynaklanan haklarını kullanmak isteyen müşteriler bu Politika ‘da açıklanan usul ve esaslar kapsamında KARADENİZ ÖRME’ e başvurabilirler.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

 

KARADENİZ ÖRME, kişisel verilerin korunması konusunda şirket politikası olarak özel bir hassasiyet göstermekte olup bu doğrultuda aşağıdaki temel ilkelerin ışığında hareket etmektedir.

 

 

 

6.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.

6.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kişi gruplarının işlenen kişisel verilerinin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler KARADENİZ ÖRME bünyesinde oluşturulur.

 

6.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel veriler açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir. Verilerin hangi amaçla işleneceği, aşağıda detaylı olarak yer almaktadır.

 

6.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel veriler öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla ilintili ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

 

6.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

KARADENİZ ÖRME kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel veriler KARADENİZ ÖRME’nin Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

7.KİŞİ GRUPLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

 

İlgili kişi gruplarının açık rızası, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini olanaklı kılan hukuka uygunluk sebeplerinden sadece bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yer alan diğer hukuka uygunluk sebeplerinden birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir.

Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerinden yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel veri olması halinde ise; aşağıda “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenebileceği Haller” başlığı içerisinde yer alan koşullar uygulanır. Kişi grupları, işbu Politika ile işlenen kişisel verilerinin hangileri olduğu, kişisel verilerinin hangi amaçlarla ve hangi sebeplerle işlendiği, kişisel verilerinin hangi kaynaklardan toplandığı, bu kişisel verilerin kimlerle paylaşılacağı ve nasıl kullanılacağı gibi konular hakkında bilgilendirilir.

 

7.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, KARADENİZ ÖRME verisi işlenecek kişi gruplarının ayrıca açık rızasını almadan kişisel verilerini işler. Örneğin Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca üyelik, ticari elektronik izni verilmesi, sipariş, ödeme, teslimat, ürüne ilişkin iptal veya iade gibi süreçlerde kişisel verilerin işlenmesi.

7.2. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişi grubunun kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişi grubunun açık rızası alınmaksızın verileri işlenebilir.

7.3. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veriler işlenebilir.

 

7.4. KARADENİZ ÖRME’ in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde açık rıza alınmaksızın kişi grubunun kişisel verileri işlenebilir.

 

7.5. Kişi Gruplarının Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Kişi grubunun, kişisel verisinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde, açık rızaya gerek olmaksızın veriler işlenebilir. Örneğin Üye’nin internette, sosyal medya hesaplarında herkese açık olarak paylaşmış olduğu kişisel veriler, bu paylaşım iradesine uygun ve ölçüde olduğu takdirde işlenebilecektir.

 

7.6. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişi grubunun açık rızası alınmaksızın verileri işlenebilir. Örneğin Üye’nin mahkemeye yapmış olduğu bir şikayete istinaden bilgilerinin bu şikayet dosyasına konulması.

 

7.7. Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

Kişi grubunun temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla KARADENİZ ÖRME’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişi grubunun açık rızası alınmaksızın kişisel verileri işlenebilir. Örneğin Müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla KARADENİZ ÖRME tarafından memnuniyet anketleri yapılması.

 

7.8. Kişi Grubunun Kişisel Verilerinin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Kişi grubunun kişisel verileri, yukarıda madde 5(2)’de belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenecektir.

8. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER

Kişisel verilerin bir kısmı, “özel nitelikli kişisel veri” olarak ayrı şekilde düzenlenmekte ve özel bir korumaya tabi olmaktadır.

 

8.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler, kişi grubunun açık rızası olması halinde, bu Politika’ da belirtilen ilkeler ve gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak işlenebilir.

 

8.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller

Özel nitelikli kişisel veriler, kişi grubunun açık rızası bulunmayan durumlarda Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenebilecektir:

 • Kişi grubunun sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişi grubunun sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

 

9. KİŞİ GRUBUNUN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

 

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişi grubu KARADENİZ ÖRME tarafından bilgilendirilir. Bu kapsamda KARADENİZ ÖRME irtibat kişisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişi gruplarının sahip oldukları haklar kendilerine bildirilir.

 

Kişi gruplarının, kişisel verilerine ilişkin bilgi talep etmesi halinde karadenizorme@hs01.kep.tr ve info@karadenizorme.com e-posta adreslerine, kayıtlı elektronik posta(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da KARADENİZ ÖRME sistemlerinde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle e-posta göndererek ya da Yenibosna, Merkez mah. Prof. Dr. Nevzat Pisak cd. No:10

Bahçelievler / İSTANBUL - 34197 adresine yazılı başvuruda bulunulması halinde gerekli bilgilendirme yapılır.

 

10. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ

 

Bu POLİTİKA kapsamında, KARADENİZ ÖRME tarafından kişi gruplarının aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel verileri işlenmektedir:

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi
 • Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Çalışan İşlem Bilgisi
 • Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi
 • Özlük Bilgisi
 • Meslek Deneyim Bilgisi
 • Denetim Teftiş Bilgisi
 • Yan Haklar ve Menfaat Bilgisi
 • Talep ve Şikayet Yönetimi Bilgisi
 • Lokasyon Verisi
 • Risk Yönetim Bilgisi
 • Araç Plaka Bilgisi

 

11. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

11.1. İşlenme Koşulları

Kişisel veriler aşağıdaki koşullarla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu koşullar;                    

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ilgili faaliyetin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerinizin KARADENİZ ÖRME tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin KARADENİZ ÖRME’ in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin kişi grubu tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde KARADENİZ ÖRME tarafından işlenmesi,
 • Kişisel verilerin KARADENİZ ÖRME tarafından işlenmesinin KARADENİZ ÖRME veya kişi gruplarının veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Kişi gruplarının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla KARADENİZ ÖRME’ in meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • KARADENİZ ÖRME tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının ilgili kişinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da ilgili kişinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması.

Yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için KARADENİZ ÖRME kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.

 

11.2. İşleme Amaçları

KARADENİZ ÖRME kişisel verileri; aşağıda belirtilen amaçlarla işlemektedir:

 

Aday- Çalışan-Stajyer Grubu için:

 • İşe alım süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Adayların değerlendirilebilmesi,
 • Özlük dosyasının oluşturulması,
 • Performans değerlendirmesi yapılabilmesi,
 • İşin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti,
 • İş akdi çerçevesinde çalışan kişilerin genel sigorta, özel sigorta ve sair işlemlerinin yürütülebilmesi,
 • Yan hak süreçlerinin yönetilebilmesi, periyodik sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi, işe giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması,
 • Ödüllendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirket içi organizasyonların yapılması,
 • Yurtiçi/yurtdışı ziyaretlerin organize edilmesi
 •  Kanuni takibat işlemlerinin yapılması

 

 Müşteri Grubu için:

 • Müşteri tarafından istek doğrultusunda doldurulmuş bulunan öneri ve talep formlarının değerlendirilmesi ve işin geliştirilmesi.
 • Müşterilere sağlanan servis vb. hizmetlerin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi.
 • Kanuni takibat işlemlerinin yapılması
 • Müşterilere sağlanan otelcilik hizmetlerinin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi.

 

Soruşturmayı veya yargılamayı yürüten makamı temsil eden kamu görevlisi, idari kurum çalışanı için:

 • Yasal ve idari süreçlerin yönetiminde ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve belgelerin temini.
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerinin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi
 • Mal/ Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yasal gereksinim
 • Anlaşmazlıkların Çözümü

 

Çevrimiçi Ziyaretçi için:

 • Yasal düzenlemelere uyum gereği.
 • Çevrimiçi ziyaretçi ve kullanıcıların sistem hareketlerinin loglanması.

 

Hissedar/Ortak için:

 • Yasal ve idari süreçlerin yönetiminde ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve belgelerin temini

 

12. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİ VE/VEYA YURTDIŞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

 

Kişi grubuna ait kişisel veriler, işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınarak üçüncü kişilere (üçüncü taraf şirketlere, üçüncü gerçek kişilere) aktarılabilmektedir.

 

12.1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, KVKK Madde 8 ve Madde 9’da öngörülen koşulların gerçekleşmesi durumunda üçüncü kişilere aktarılabilir.

Siteye üye olmayan çevrimiçi ziyaretçilerin anonim nitelikteki bilgileri, site kullanım alışkanlıkları cookieler ile toplanmakta ve paylaşılabilmektedir.

 

12.2. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıda sıralanan veri konusu kişi gruplarına aktarılabilir:

 • İş ortaklarına (Bağımsız Denetmenler, Anlaşmalı olunan sigorta şirketleri),
 • Firmanın sosyal medya hesaplarında bu hesapları takip eden kişiler ile (şirket içinde kutlama ve etkinliklerde kişilerin açık rızaları doğrultusunda(fotoğraf paylaşımı da dahil) çekilen fotoğraf ve videolar için),
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Albayrak grup şirketlerine
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine (Şirket Avukatı/ Hukuk Müşaviri, İşyeri Hekimi).

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile aktarılmaktadır:

 • KARADENİZ ÖRME’ in uyguladığı iş sözleşmesi ilkelerini geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • Çalışanların sağlık promosyonlarından (kan bağışı, özel hastane anlaşması) vb.  süreçlerden yararlanmasının sağlanabilmesi,
 • Acil durum süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Performans değerlendirmesi yapmak ve ücret politikaları belirlenmesi.

 

13. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

 

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler alınmaktadır.

Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkasının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanır. Sağlık verileri gibi özel nitelikli kişisel verilerin güvenliği sağlanırken diğer kişisel verilere göre daha katı önlemler alınır.

Yetkilendirilmiş kişiler gereken güvenlik kontrollerinden geçirilir. Ayrıca bu kişiler görev ve sorumlulukları hakkında eğitilir.

Kişisel verilere erişim kayıtları teknik imkânlar elverdiği ölçüde tutulur ve bu kayıtlar düzenli aralıklarla incelenir. Yetkisiz erişim söz konusu olduğunda derhal soruşturma başlatılır.

KARADENİZ ÖRME işlenen verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki yükümlülüklere uyar:

 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin konularda hukuka uygun ve dürüst davranma,
 • Kişisel verileri doğru, tam ve eksiksiz işleme,
 • Güncelliğini kaybeden kişisel verilerin güncellenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapma,
 • Kişisel verilerin işlenmesinde herhangi bir hukuka aykırılık fark ettiğinde ilgili yöneticiyi bilgilendirme,
 • Kişisel verilere ilişkin kanuni hakların kullanılabilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapma.

 

14. KİŞİ GRUPLARININ YASAL HAKLARI VE KULLANMA YÖNTEMLERİ

 

14.1. KVKK Kapsamında Kişisel Verilere İlişkin Haklar

Kişisel verilere ilişkin olarak kişi gruplarının kullanabileceği haklar KVKK Madde 11’de yer almakta olup, aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

14.2. Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılmasına İlişkin Esaslar

 

Kişisel verilere ilişkin hakları kullanmak için kişiler, karadenizorme@hs01.kep.tr ve info@karadenizorme.com e-posta adreslerine, kayıtlı elektronik posta(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da KARADENİZ ÖRME sistemlerinde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle e-posta göndererek ya da   www.horusparadise.com sayfasında yer alan KVK Başvuru Formu’nu kullanarak başvuru yapabileceklerdir. Bu şekilde yapacağınız başvurulara en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

 

15. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLENEBİLİRLİK

İşbu Politika yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika değişen koşullara ve mevzuata uyum amacıyla güncellenebilecektir. İlgili güncelleme hakkında www.horusparadise.com adresi üzerinden bilgi verilecektir.

Rezervasyon Hattı
(0242) 745 09 99
Online Rezervasyon